Wednesday, July 28, 2010

PHP parse XML

<?php
$xmlDoc = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');

$xmlDoc->load('note.XML');

$x = $xmlDoc->documentElement;

//var_export($x);

foreach ($x->childNodes AS $item) {
 //echo $item->nodeName . PHP_EOL;
 //echo $item->nodeValue . PHP_EOL;
 //echo $item->getAttribute('newsid') . PHP_EOL;
 //echo $item->getAttribute('newstitle') . PHP_EOL;
 
 //echo $x->childNodes->item($child1)->nodeName . ' = ';
 //echo $x->childNodes->item($child1)->getAttribute('newsid') . PHP_EOL;
}

unset($x);
unset($xmlDoc);
?>

<?php
$xmlDoc = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');

$xmlDoc->load('note.XML');

$x = $xmlDoc->documentElement;

//var_export($x);

foreach ($x->childNodes AS $item) {
 $Headline = $value->getElementsByTagName("Headline");
 $Headline = $Headline->item(0)->nodeValue;

 $BODY = $value->getElementsByTagName("BODY");
 $BODY = $BODY->item(0)->nodeValue;

 echo $Headline . " :: " . $BODY . "
"; } unset($x); unset($xmlDoc); ?>

No comments: